Η διασύνδεση του Shopify με το ERP, γίνεται με τα παρακάτω Event:

Fulfillment update, Order creation,  Product creation, Product update

Σε κάθε occured event κάνουμε JSON POST σε URL που μας δηλώνεται

*στα URLs απαιτείται HTTPS


Fulfillment update, Order creation: ένα URL και για τα δύο


Product creation, Product update: ένα URL και για τα δύο


shopify webservices json example

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

fulfillments/create, fulfillments/update

{

 "id": 123456,

 "order_id": 820982911946154508,

 "status": "pending",

 "created_at": "2019-03-06T14:33:46-05:00",

 "service": null,

 "updated_at": "2019-03-06T14:33:46-05:00",

 "tracking_company": "UPS",

 "shipment_status": null,

 "location_id": null,

 "email": "[email protected]",

 "destination": {

  "first_name": "Steve",

  "address1": "123 Shipping Street",

  "phone": "555-555-SHIP",

  "city": "Shippington",

  "zip": "40003",

  "province": "Kentucky",

  "country": "United States",

  "last_name": "Shipper",

  "address2": null,

  "company": "Shipping Company",

  "latitude": null,

  "longitude": null,

  "name": "Steve Shipper",

  "country_code": "US",

  "province_code": "KY"

 },

 "tracking_number": "1z827wk74630",

 "tracking_numbers": [

  "1z827wk74630"

 ],

 "tracking_url": "http:\/\/wwwapps.ups.com\/etracking\/tracking.cgi?InquiryNumber1=1z827wk74630&TypeOfInquiryNumber=T&AcceptUPSLicenseAgreement=yes&submit=Track",

 "tracking_urls": [

  "http:\/\/wwwapps.ups.com\/etracking\/tracking.cgi?InquiryNumber1=1z827wk74630&TypeOfInquiryNumber=T&AcceptUPSLicenseAgreement=yes&submit=Track"

 ],

 "receipt": {

 },

 "name": "#9999.1",

 "line_items": [

  {

   "id": 866550311766439020,

   "variant_id": null,

   "title": "IPod Nano - 8GB",

   "quantity": 1,

   "price": "199.00",

   "sku": "IPOD2008PINK",

   "variant_title": null,

   "vendor": null,

   "fulfillment_service": "manual",

   "product_id": 632910392,

   "requires_shipping": true,

   "taxable": true,

   "gift_card": false,

   "name": "IPod Nano - 8GB",

   "variant_inventory_management": null,

   "properties": [

   ],

   "product_exists": true,

   "fulfillable_quantity": 1,

   "grams": 567,

   "total_discount": "0.00",

   "fulfillment_status": null,

   "price_set": {

    "shop_money": {

     "amount": "199.00",

     "currency_code": "USD"

    },

    "presentment_money": {

     "amount": "199.00",

     "currency_code": "USD"

    }

   },

   "total_discount_set": {

    "shop_money": {

     "amount": "0.00",

     "currency_code": "USD"

    },

    "presentment_money": {

     "amount": "0.00",

     "currency_code": "USD"

    }

   },

   "discount_allocations": [

   ],

   "tax_lines": [

   ]

  },

  {

   "id": 141249953214522974,

   "variant_id": null,

   "title": "IPod Nano - 8GB",

   "quantity": 1,

   "price": "199.00",

   "sku": "IPOD2008PINK",

   "variant_title": null,

   "vendor": null,

   "fulfillment_service": "manual",

   "product_id": 632910392,

   "requires_shipping": true,

   "taxable": true,

   "gift_card": false,

   "name": "IPod Nano - 8GB",

   "variant_inventory_management": null,

   "properties": [

   ],

   "product_exists": true,

   "fulfillable_quantity": 1,

   "grams": 567,

   "total_discount": "5.00",

   "fulfillment_status": null,

   "price_set": {

    "shop_money": {

     "amount": "199.00",

     "currency_code": "USD"

    },

    "presentment_money": {

     "amount": "199.00",

     "currency_code": "USD"

    }

   },

   "total_discount_set": {

    "shop_money": {

     "amount": "5.00",

     "currency_code": "USD"

    },

    "presentment_money": {

     "amount": "5.00",

     "currency_code": "USD"

    }

   },

   "discount_allocations": [

    {

     "amount": "5.00",

     "discount_application_index": 0,

     "amount_set": {

      "shop_money": {

       "amount": "5.00",

       "currency_code": "USD"

      },

      "presentment_money": {

       "amount": "5.00",

       "currency_code": "USD"

      }

     }

    }

   ],

   "tax_lines": [

   ]

  }

 ]

}

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Orders Create

{

 "id": 820982911946154508,

 "email": "[email protected]",

 "closed_at": null,

 "created_at": "2019-03-06T14:33:46-05:00",

 "updated_at": "2019-03-06T14:33:46-05:00",

 "number": 234,

 "note": null,

 "token": "123456abcd",

 "gateway": null,

 "test": true,

 "total_price": "403.00",

 "subtotal_price": "393.00",

 "total_weight": 0,

 "total_tax": "0.00",

 "taxes_included": false,

 "currency": "USD",

 "financial_status": "voided",

 "confirmed": false,

 "total_discounts": "5.00",

 "total_line_items_price": "398.00",

 "cart_token": null,

 "buyer_accepts_marketing": true,

 "name": "#9999",

 "referring_site": null,

 "landing_site": null,

 "cancelled_at": "2019-03-06T14:33:46-05:00",

 "cancel_reason": "customer",

 "total_price_usd": null,

 "checkout_token": null,

 "reference": null,

 "user_id": null,

 "location_id": null,

 "source_identifier": null,

 "source_url": null,

 "processed_at": null,

 "device_id": null,

 "phone": null,

 "customer_locale": "en",

 "app_id": null,

 "browser_ip": null,

 "landing_site_ref": null,

 "order_number": 1234,

 "discount_applications": [

  {

   "type": "manual",

   "value": "5.0",

   "value_type": "fixed_amount",

   "allocation_method": "one",

   "target_selection": "explicit",

   "target_type": "line_item",

   "description": "Discount",

   "title": "Discount"

  }

 ],

 "discount_codes": [

 ],

 "note_attributes": [

 ],

 "payment_gateway_names": [

  "visa",

  "bogus"

 ],

 "processing_method": "",

 "checkout_id": null,

 "source_name": "web",

 "fulfillment_status": "pending",

 "tax_lines": [

 ],

 "tags": "",

 "contact_email": "[email protected]",

 "order_status_url": "https:\/\/checkout.local\/690933842\/orders\/123456abcd\/authenticate?key=abcdefg",

 "presentment_currency": "USD",

 "total_line_items_price_set": {

  "shop_money": {

   "amount": "398.00",

   "currency_code": "USD"

  },

  "presentment_money": {

   "amount": "398.00",

   "currency_code": "USD"

  }

 },

 "total_discounts_set": {

  "shop_money": {

   "amount": "5.00",

   "currency_code": "USD"

  },

  "presentment_money": {

   "amount": "5.00",

   "currency_code": "USD"

  }

 },

 "total_shipping_price_set": {

  "shop_money": {

   "amount": "10.00",

   "currency_code": "USD"

  },

  "presentment_money": {

   "amount": "10.00",

   "currency_code": "USD"

  }

 },

 "subtotal_price_set": {

  "shop_money": {

   "amount": "393.00",

   "currency_code": "USD"

  },

  "presentment_money": {

   "amount": "393.00",

   "currency_code": "USD"

  }

 },

 "total_price_set": {

  "shop_money": {

   "amount": "403.00",

   "currency_code": "USD"

  },

  "presentment_money": {

   "amount": "403.00",

   "currency_code": "USD"

  }

 },

 "total_tax_set": {

  "shop_money": {

   "amount": "0.00",

   "currency_code": "USD"

  },

  "presentment_money": {

   "amount": "0.00",

   "currency_code": "USD"

  }

 },

 "line_items": [

  {

   "id": 866550311766439020,

   "variant_id": null,

   "title": "IPod Nano - 8GB",

   "quantity": 1,

   "price": "199.00",

   "sku": "IPOD2008PINK",

   "variant_title": null,

   "vendor": null,

   "fulfillment_service": "manual",

   "product_id": 632910392,

   "requires_shipping": true,

   "taxable": true,

   "gift_card": false,

   "name": "IPod Nano - 8GB",

   "variant_inventory_management": null,

   "properties": [

   ],

   "product_exists": true,

   "fulfillable_quantity": 1,

   "grams": 567,

   "total_discount": "0.00",

   "fulfillment_status": null,

   "price_set": {

    "shop_money": {

     "amount": "199.00",

     "currency_code": "USD"

    },

    "presentment_money": {

     "amount": "199.00",

     "currency_code": "USD"

    }

   },

   "total_discount_set": {

    "shop_money": {

     "amount": "0.00",

     "currency_code": "USD"

    },

    "presentment_money": {

     "amount": "0.00",

     "currency_code": "USD"

    }

   },

   "discount_allocations": [

   ],

   "tax_lines": [

   ]

  },

  {

   "id": 141249953214522974,

   "variant_id": null,

   "title": "IPod Nano - 8GB",

   "quantity": 1,

   "price": "199.00",

   "sku": "IPOD2008PINK",

   "variant_title": null,

   "vendor": null,

   "fulfillment_service": "manual",

   "product_id": 632910392,

   "requires_shipping": true,

   "taxable": true,

   "gift_card": false,

   "name": "IPod Nano - 8GB",

   "variant_inventory_management": null,

   "properties": [

   ],

   "product_exists": true,

   "fulfillable_quantity": 1,

   "grams": 567,

   "total_discount": "5.00",

   "fulfillment_status": null,

   "price_set": {

    "shop_money": {

     "amount": "199.00",

     "currency_code": "USD"

    },

    "presentment_money": {

     "amount": "199.00",

     "currency_code": "USD"

    }

   },

   "total_discount_set": {

    "shop_money": {

     "amount": "5.00",

     "currency_code": "USD"

    },

    "presentment_money": {

     "amount": "5.00",

     "currency_code": "USD"

    }

   },

   "discount_allocations": [

    {

     "amount": "5.00",

     "discount_application_index": 0,

     "amount_set": {

      "shop_money": {

       "amount": "5.00",

       "currency_code": "USD"

      },

      "presentment_money": {

       "amount": "5.00",

       "currency_code": "USD"

      }

     }

    }

   ],

   "tax_lines": [

   ]

  }

 ],

 "shipping_lines": [

  {

   "id": 271878346596884015,

   "title": "Generic Shipping",

   "price": "10.00",

   "code": null,

   "source": "shopify",

   "phone": null,

   "requested_fulfillment_service_id": null,

   "delivery_category": null,

   "carrier_identifier": null,

   "discounted_price": "10.00",

   "price_set": {

    "shop_money": {

     "amount": "10.00",

     "currency_code": "USD"

    },

    "presentment_money": {

     "amount": "10.00",

     "currency_code": "USD"

    }

   },

   "discounted_price_set": {

    "shop_money": {

     "amount": "10.00",

     "currency_code": "USD"

    },

    "presentment_money": {

     "amount": "10.00",

     "currency_code": "USD"

    }

   },

   "discount_allocations": [

   ],

   "tax_lines": [

   ]

  }

 ],

 "billing_address": {

  "first_name": "Bob",

  "address1": "123 Billing Street",

  "phone": "555-555-BILL",

  "city": "Billtown",

  "zip": "K2P0B0",

  "province": "Kentucky",

  "country": "United States",

  "last_name": "Biller",

  "address2": null,

  "company": "My Company",

  "latitude": null,

  "longitude": null,

  "name": "Bob Biller",

  "country_code": "US",

  "province_code": "KY"

 },

 "shipping_address": {

  "first_name": "Steve",

  "address1": "123 Shipping Street",

  "phone": "555-555-SHIP",

  "city": "Shippington",

  "zip": "40003",

  "province": "Kentucky",

  "country": "United States",

  "last_name": "Shipper",

  "address2": null,

  "company": "Shipping Company",

  "latitude": null,

  "longitude": null,

  "name": "Steve Shipper",

  "country_code": "US",

  "province_code": "KY"

 },

 "fulfillments": [

 ],

 "refunds": [

 ],

 "customer": {

  "id": 115310627314723954,

  "email": "[email protected]",

  "accepts_marketing": false,

  "created_at": null,

  "updated_at": null,

  "first_name": "John",

  "last_name": "Smith",

  "orders_count": 0,

  "state": "disabled",

  "total_spent": "0.00",

  "last_order_id": null,

  "note": null,

  "verified_email": true,

  "multipass_identifier": null,

  "tax_exempt": false,

  "phone": null,

  "tags": "",

  "last_order_name": null,

  "currency": "USD",

  "default_address": {

   "id": 715243470612851245,

   "customer_id": 115310627314723954,

   "first_name": null,

   "last_name": null,

   "company": null,

   "address1": "123 Elm St.",

   "address2": null,

   "city": "Ottawa",

   "province": "Ontario",

   "country": "Canada",

   "zip": "K2H7A8",

   "phone": "123-123-1234",

   "name": "",

   "province_code": "ON",

   "country_code": "CA",

   "country_name": "Canada",

   "default": true

  }

 }

}

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

products/create, products/update

{

 "id": 788032119674292922,
 "title": "Example T-Shirt",
 "body_html": null,
 "vendor": "Acme",
 "product_type": "Shirts",
 "created_at": null,
 "handle": "example-t-shirt",
 "updated_at": null,
 "published_at": "2019-03-06T14:33:46-05:00",
 "template_suffix": null,
 "tags": "mens t-shirt example",
 "published_scope": "web",
 "variants": [
  {
   "id": 642667041472713922,
   "product_id": 788032119674292922,
   "title": "",
   "price": "19.99",
   "sku": "example-shirt-s",
   "position": 0,
   "inventory_policy": "deny",
   "compare_at_price": "24.99",
   "fulfillment_service": "manual",
   "inventory_management": "shopify",
   "option1": "Small",
   "option2": null,
   "option3": null,
   "created_at": null,
   "updated_at": null,
   "taxable": true,
   "barcode": null,
   "grams": 200,
   "image_id": null,
   "weight": 200.0,
   "weight_unit": "g",
   "inventory_item_id": null,
   "inventory_quantity": 75,
   "old_inventory_quantity": 75,
   "requires_shipping": true
  },
  {
   "id": 757650484644203962,
   "product_id": 788032119674292922,
   "title": "",
   "price": "19.99",
   "sku": "example-shirt-m",
   "position": 0,
   "inventory_policy": "deny",
   "compare_at_price": "24.99",
   "fulfillment_service": "manual",
   "inventory_management": "shopify",
   "option1": "Medium",
   "option2": null,
   "option3": null,
   "created_at": null,
   "updated_at": null,
   "taxable": true,
   "barcode": null,
   "grams": 200,
   "image_id": null,
   "weight": 200.0,
   "weight_unit": "g",
   "inventory_item_id": null,
   "inventory_quantity": 50,
   "old_inventory_quantity": 50,
   "requires_shipping": true
  }
 ],
 "options": [
  {
   "id": 527050010214937811,
   "product_id": 788032119674292922,
   "name": "Title",
   "position": 1,
   "values": [
    "Small",
    "Medium"
   ]
  }
 ],
 "images": [
  {
   "id": 539438707724640965,
   "product_id": 788032119674292922,
   "position": 0,
   "created_at": null,
   "updated_at": null,
   "alt": null,
   "width": 323,
   "height": 434,
   "src": "\/\/cdn.shopify.com\/s\/assets\/shopify_shirt-39bb555874ecaeed0a1170417d58bbcf792f7ceb56acfe758384f788710ba635.png",
   "variant_ids": [
   ]
  }
 ],
 "image": null
}